Sociale vaardigheden en veiligheid

Als kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter. Kinderen moeten zich op school veilig en op hun gemak voelen. Om dat te kunnen realiseren werken we op de Wegwijzer met PBS en mogen we met trots zeggen dat we het enige PBS-kindcentrum in de buurt zijn.

Wat is PBS?

PBS staat voor Positive Behavior Support.

PBS is het kindcentrumbreed gedragen systeem van positief bekrachtigen van gewenst gedrag bij leerlingen. Dat doen we door leerlingen pro-actief op een positieve stimulerende manier gewenst, goed gedrag aan te leren. Dit doen wij door:

Heldere gedragsverwachtingen in het kindcentrum te formuleren. De 3 pijlers van PBS zijn: Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid. Rond deze pijlers hebben we voor alle ruimtes in ons kindcentrum heldere gedragsverwachtingen beschreven. Deze staan in de matrix gedragsverwachtingen algemene ruimtes en de klassenmatrix (bijlage).

De gedragsregels in ons kindecentrum visueel zichtbaar te maken. In ons kindcentrum hangen foto’s met daarop het gewenste gedrag met de regel eronder.

Het systematisch aanleren van gewenst gedrag. Elke week worden de regels van één ruimte gezamenlijk aangeleerd.

Het bekrachtigen van gewenst gedrag. Op Kindcentrum de Wegwijzer wordt gewenst gedrag positief bekrachtigd. Dit kan door het geven van complimenten, aandacht en beloningen. Het bekrachtigen gebeurt willekeurig en onvoorspelbaar. Daarbij geldt het adagium: Je weet nooit wanneer je een verrassing krijgt. Zo voorkomen we dat kinderen gaan werken voor een beloning.

Het hanteren van duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag. Voor ongewenst gedrag geldt dat we de aandacht hiervoor willen minimaliseren. Dus we leggen er niet de nadruk op. Toch hanteren we duidelijke consequenties als dat nodig is.

Het werken vanuit data. Met PBS willen we werken vanuit data. Dat betekent dat we twee keer per jaar ZIEN afnemen in alle groepen. In groep 5 t/m 8 nemen we ook de leerling vragenlijst twee keer per jaar af. De uitslagen daarvan worden in de groepsbesprekingen besproken en waar nodig volgt er een interventie. 

Daarnaast houden we alle incidenten bij op school die we noteren op gedragsincidentenbriefjes. De briefjes verwerken we in een registratiesysteem. Elke maand bespreken we deze data in het PBS-team en kijken we welke interventies nodig zijn. De resultaten worden gedeeld met het team.

Actief toezicht houden. In het hele kindcentrum en op het plein wordt er toezicht gehouden door de leerkrachten en andere medewerkers.

Klik hier voor de matrix van gedragsverwachtingen

Klik hier voor de matrix gedragsverwachtingen in de klas