School OndersteuningsProfiel

De wet Passend Onderwijs verplicht elk bestuur één keer per vier jaar een ondersteuningsprofiel vast te stellen, waarin het kindcentrum aangeeft welke ondersteuning het kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Het profiel heeft, vanuit de wet, alleen betrekking op het onderwijsaanbod in ons kindcentrum.

Het ondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van de drie verplichte basisdocumenten van het onderwijs (schoolplan, schoolgids en ondersteuningsprofiel). Daar waar mogelijk verwijzen wij naar de andere twee documenten. Wij beschrijven voor ouders, kinderen en derden inzichtelijk wat de mogelijkheden en de grenzen van ons kindcentrum zijn. Welk onderwijs en welke begeleiding kunnen wij bieden en wanneer adviseren wij een overstap naar een andere school? Tevens omschrijven wij onze ambities voor de toekomst. Het voorliggende profiel is te vinden in onze kindcentrumgids.

Om goed onderscheid te kunnen aanbrengen tussen het wettelijke gedeelte en datgene waar wij als kindcentrum voor staan, is dit profiel in twee delen opgedeeld. In het eerste gedeelte gaan wij in op de wet passend onderwijs, de rol van het samenwerkingsverband en de ondersteuningsstructuur van CKC Drenthe. In het tweede deel geven wij specifieke informatie over onze kindcentrum, onze visie, onze mogelijkheden en onze grenzen.