MR

Wat doet de MR? 

De MR is betrokken bij het beleid en de ontwikkeling van de school. De MR vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten van onze school en bespreekt met de directie de ontwikkeling van de school en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Allerlei schoolse zaken zoals de organisatie, de inzet van middelen, formatie, het schoolconcept etc. staan bij de MR op de agenda. De ontwikkelingen worden kritisch gevolgd, er wordt gekeken naar wat goed gaat en wat beter kan. De medezeggenschapsraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen, stelt vragen en geeft instemming op onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. 

De MR voor ouders

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Heeft u een vraag of opmerking laat het ons weten! Ons mailadres is: mr.wegwijzer@ckcdrenthe.nl 

De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt o.a. via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. 

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden. 

MR vergaderingen

De MR overlegt ongeveer 6 keer per jaar. De MR vergaderingen zijn openbaar en vinden meestal plaats op school. Wilt u een vergadering bijwonen laat het ons weten, dan informeren wij u over eventueel afwijkende tijden en locatie.  

Hoe kom je in de MR? 

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich zelf verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.